Raga Bhairavam (Mariyada Gadayya)

M. L. Vasanthakumari