Raga Kannada Gowla (Sogasujoodatharama)

M. L. Vasanthakumari