Savariya (Once Upon A Time)

Narayan Parasuram;Viswanath Parasuram;Sriram Parasuram