Raga Kannada Gowla (Sogasujoodatharama)

M.L. Vasanthakumari