Suttuputtan (From "Madhurai Sambavam")

John Peter