Disse regler er sidst opdateret den 16. juni 2012. Disse konkurrenceregler gælder i forholdet mellem dig og MTV, når du tilmelder dig en af vores online- og/eller mobilkonkurrencer (herefter benævnt "Konkurrence(r)"). Konkurrencereglerne er i tillæg til MTV's, Brugervilkår som du bør læse, før du fortsætter. Nedenstående konkurrenceregler gælder for alle Konkurrencer. Når du tilmelder dig en konkret Konkurrence, bør du følge de links, som er anført på den pågældende side af Webstedet, og som viser hen til de særlige regler, der gælder for den pågældende Konkurrence. 1. GENERELT

Ved at deltage i en af vores Konkurrencer accepterer deltagerne at være bundet af disse regler (som til enhver tid kan ændres af os), Brugervilkårene og vores afgørelser, som er endelige i alle forhold vedrørende Konkurrencen. Hvis der gælder særlige regler for en bestemt Konkurrence, og disse er i modstrid med disse almindelige regler, er de særlige regler gældende.

2. PRÆMIER

Præmier kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter. Vi vil træffe de nødvendige foranstaltninger til at indfri præmierne. Vi forbeholder os ret til efter eget valg at erstatte præmier med præmier af tilsvarende værdi. Alle præmier er underlagt producentens eller leverandørens vilkår og betingelser. MTV er ikke ansvarlig for betaling eller refundering af eventuelle skatter og afgifter, herunder bl.a. moms, personskatter osv., som måtte blive pålagt præmievinderen/præmievinderne. Alle sådanne skatter og afgifter skal betales af præmievinderen/præmievinderne. Herudover er vinderen/vinderne ansvarlig for al forsikring og alle udgifter, som ikke er anført i præmiebeskrivelsen.

3. DELTAGELSESKRAV

For at have mulighed for at vinde præmier skal vinderen/vinderne (og gæst, hvor dette måtte være relevant) acceptere at (1) underskrive en erklæring om, at vedkommende opfylder deltagelseskravene, hvis dette kræves, (2) friholde os for ethvert ansvar, krav og søgsmålsgrundlag vedrørende personskade, tingsskade, tyveri eller tab i forbindelse med Konkurrencen eller brugen eller modtagelsen af hele præmien eller dele heraf, bortset fra hvor dette skyldes vores uagtsomhed, og (3) underskrive en erklæring om offentliggørelse, som giver os ret til at bruge dit navn og portrætbillede i markedsføringsøjemed uden yderligere betaling. Ved at tilmelde sig Konkurrencen accepterer vinderen/vinderne at underskrive sådanne erklæringer. Vinderen/vinderne (og gæst, hvor dette måtte være relevant) skal udfylde alle juridiske dokumenter og returnere disse til os senest fem (5) arbejdsdage efter at have modtaget dem fra os. Manglende overholdelse af dette krav vil medføre diskvalifikation af vinderen/vinderne, og en anden vinder vil herefter blive udvalgt.

4. LOVVALG

Vinderens/vindernes modtagelse af præmiekomponenter i Konkurrencen forudsætter, at al lovgivning og alle regler overholdes.

5. REJSER

Hvis en præmie medfører, at vinderen/vinderne skal rejse, skal vinderen/vinderne (og gæst, hvor dette måtte være relevant) have et gyldigt pas og/eller andre nødvendige rejsedokumenter og visa. Hvis en præmie gør det nødvendigt at rejse på en bestemt dato, skal vinderen/vinderne (og gæst, hvor dette måtte være relevant) kunne rejse på den dato, vi har angivet, og der vil ikke kunne rejses på andre datoer. Hvis vinderen er under 18, skal vedkommende rejse sammen med en forælder eller værge. Hvis vinderen er under 18, og præmien gør det nødvendigt at rejse på en bestemt dato, som ikke ligger i en skolefri periode, skal vinderen have sin klasselærers og forælders eller værges forudgående skriftlige samtykke til at blive væk fra undervisningen den pågældende dag. Hvis en præmie medfører rejse på en dato, som vælges af vinderen/vinderne, er den valgte dato med forbehold for tilgængelighed, og vi forbeholder os ret til at fastsætte en frist for, hvornår præmien skal benyttes.

6. ALDERSKRAV

Vi forbeholder os ret til at indføre alderskrav, hvor dette måtte være nødvendigt. Deltagere på 17 eller derunder skal have en forælders eller værges samtykke, før de deltager i Konkurrencen. Klik venligst her for at komme hen på vores forældresamtykkeerklæring. Medarbejdere og nære familiemedlemmer til medarbejdere i MTV Networks AB, MTV Networks Europe, MTV Networks, Viacom International Inc. og associerede selskaber og datterselskaber samt alle sponsorer kan ikke deltage i Konkurrencer. 


7. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

Ved at tilmelde sig Konkurrencen overdrager deltagerne alle rettigheder, herunder ejendomsretten, til alt kreativt materiale, der uploades til Webstedet og/eller sendes via SMS. Du garanterer endvidere, at du har alle nødvendige rettigheder og tilladelser til indholdet i sådant materiale. 8. MEDDELELSE

Vinderen/vinderne vil modtage meddelelse pr. e-mail eller telefon så hurtigt som muligt efter, at Konkurrencen er afgjort. Hvis du ønsker at få oplyst navnet på vinderen/vinderne, kan du inden for én (1) måned efter Konkurrencens afslutning sende en frankeret svarkuvert til MTV Networks AB, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm, Sverige, med angivelse af den Konkurrence, det drejer sig om. 9. ERSTATNINGSANSVAR

Vinderen/vinderne accepterer, at hverken vi, vores tilknyttede selskaber, vores medarbejdere eller sponsorer har noget ansvar for personskade og/eller anden skade, tyveri eller tab som er opstået i forbindelse med en konkurrence eller på grund af en præmie (inklusive skade på eller tab af selve præmien) under forudsætning af, at dette ikke er sket via grov uagtsomhed eller forsæt fra vores side. 

Dette betyder blandt andet, at vi ikke har noget ansvar over for vinderen, som f.eks. at en præmie går i stykker, en rejse bliver aflyst eller forsinket, eller i fald en præmie i øvrigt ikke lever op til forventningerne. 


10. PERSONOPLYSNINGER

Alle personoplysninger, herunder bl.a. deltagerens navn, alder, adresse (herunder postnr.), telefonnummer og/eller e-mailadresse, som vi modtager i forbindelse med deltagernes tilmelding til Konkurrencen, kan bruges i overensstemmelse med vores Politik til beskyttelse af personoplysninger.